Members

Associate Professor

 

     
 

Yan Cheng

Ph.D.:BeihangUniversity

Email: ycheng@ciac.ac.cn

 

                                                            

 

 

Research Associate

 

                       
         

Hui Jian

M.S.: Jilin University

Email: huijian@ciac.ac.cn

       

Xiujuan Sun

Ph.D.: Changchun Institute of Applied Chemistry, CAS

Email: sunxj@ciac.ac.cn

 

                         

 

Graduate Students

 

                       
         

Yun Chang

B.S.: Jilin University

Email: ychang@ciac.ac.cn

 

       

Yanlin Feng

B.S.: Shanxi University

Email: yanlinf@ciac.ac.cn

 

 

 

                       
         

Runxiao Zheng

B.S.: Sichuan Agricultural University

Email:zhengrx@ciac.ac.cn

 

       

Xiaqing Wu

B.S.: Henan Normal  University

Email: xqwu@ciac.ac.cn

 

 

 

                       
         

Keqiang Xu

B.S.: Changchun University of Science and Technology

Email:kqxu@ciac.ac.cn

 

           
                         

 

Joint Training of Graduate Students
 

             
         

Li Wang

B.S.: Changchun University of Technology

Email: liwang@ciac.ac.cn

 

       

Xiaomin Ma

B.S.: Changchun University of Technology

Email: xmma@ciac.ac.cn